குறள் – 1103


தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

கண்ணே கலைமானே பாடி தூங்குறதை விட நல்ல தூக்கம் அன்பான கணவன் தோளில் தூங்குவது தான். அது தான் கடவுளுக்கும் டாப்பு.

Translation :
Than rest in her soft arms to whom the soul is giv’n,
Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one’s heaven?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s