குறள் – 1103


தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

கண்ணே கலைமானே பாடி தூங்குறதை விட நல்ல தூக்கம் அன்பான கணவன் தோளில் தூங்குவது தான். அது தான் கடவுளுக்கும் டாப்பு.

Translation :
Than rest in her soft arms to whom the soul is giv’n,
Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one’s heaven?