குறள் – 393


கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர். —– (393)

தலை வாரி பூச்சூட்டி உன்னை பாட சாலைக்கு போ என்று சொன்னால் உன் அண்ணை… என் கண் அல்ல… ஆமா… படிச்சா தான் அது கண்ணு இல்லாட்டி வெறும் ரெண்டு புண்ணும்மா… கேளும்மா என் பொண்ணு…

Translation :
Men who learning gain have eyes, men say;
Blockheads’ faces pairs of sores display.

Explanation :
The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s