குறள் – 1112


மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று. (1112)

நெஞ்சே..நெஞ்சே மயங்காதே…

கண்ணுக்கும் பூவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா???

நெஞ்சே ..நெஞ்சே மயங்காதே…

Translation :
You deemed, as you saw the flowers, her eyes were as flowers, my soul,
That many may see; it was surely some folly that over you stole!

Explanation :
O my soul, fancying that flowers which are seen by many can resemble her eyes, you become confused at the sight of them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s