பேதை பெருங்கெழீஇ; குறள் – 816


பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும். (816)

போதையில் இருக்கும் ரூம்மெட்டை விட நல்ல பாதை காட்டும் பக்கத்து ரூம் காரன் எவ்வளவோ பெட்டர்.

அறிவற்றவனது மிகப் பொருந்திய நட்பை விட அறிவுடையானது பகைமை கோடி மடங்கு நன்று.

Translation :
Better ten million times incur the wise man’s hate,
Than form with foolish men a friendship intimate.
Explanation :
The hatred of the wise is ten-million times more profitable than the excessive intimacy of the fool.