குறள் – 60


மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. (60)

நல்ல மனைவி கெடெச்சா மங்கலம்.
நல்ல கொழந்தைக இல்லாட்டி மங்களம் தான்

Translation :
The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
The gain of blessed children is its goodly ornament.

Explanation :
The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness.