என் மஞ்சனை


மறைந்திருந்து காட்டும் கம்பன் – 4

கம்பன் மறைந்திருந்து காட்டிய பெயர்களில் இன்று….

*என் மஞ்சனை*

வஞ்சனைமானின் பின் மன்னைப் போக்கி, *என்*

*மஞ்சனை* வைது,”பின் வழிக் கொள்வாய்” எனா. என்பதாய் செல்கிறது கம்பன் வரிகள்.

நாலு வார்த்தை திட்டும் உரிமை அம்மாவுக்குத்தானே உண்டு. *தன் மகனாக இலக்குவனை* நினைத்து திட்டியதை, சீதை அம்மா பின்னர் உணர்கிறார். *என் மஞ்சனை – என் மகனை* எனப் பாசத்தோடு இலக்குவனை சீதையார் சுட்டும் கம்ப பாச வரிகள் அவை.

இதோ முழுப் பாடல்.

‘வஞ்சனைமானின் பின் மன்னைப் போக்கி, *என்*

*மஞ்சனை* வைது,”பின் வழிக் கொள்வாய்” எனா.

நஞ்சு அனையான்அகம் புகுந்த நங்கை யான்

உய்ஞ்சனென்இருத்தலும், உலகம் கொள்ளுமோ ?

பொய் மானுக்குப் பின்னே தலைவனான இராமபிரானை அனுப்பிவிட்டு என் மகனான இலக்குவனை இராமனைத் தேடிச் செல்க என்று பிறகு இழித்துப்பேசி விடம் போன்ற இராவணனின் வீட்டை அடைந்த பெண்ணாகிய யான் உயிர் பிழைத்து (இறவாமல்) இருப்பதை உலகம் ஏற்றுக் கொள்ளுமா.

[5351 – சுந்தர காண்டம்; உருக்காட்டு படலம்]

நாளையும் பார்ப்போம்.

*அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s