இயல்பினான் (குறள் – 47)


இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. (47)

Translation :
In nature’s way who spends his calm domestic days,
‘Mid all that strive for virtue’s crown hath foremost place.

Explanation :
Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state

வாடகைக்கு வீடு தேடிப் போனாலே… கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்று கேட்பார்கள்…

அப்பொ அந்த “வீடு” நிரந்தரமா தங்க நல்ல கல்யாணம் செய்து நல் வாழ்வு வாழ்ந்தியா?? என்று அந்த வீட்டின் சொந்தக்கடவுள் கேட்க மாட்டாரா???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s