விண்இன்று – குறள் 13


விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி. (13)

தேவையான நேரத்திலெ நல்ல மழை பெஞ்சா… தென்மேற்குப் பருவக்காற்று தேனிப்பக்கம்….என்று ஜாலியா பாடலாம். அப்படி மழை தவறினா..இன்னா பண்றது??? சுத்தி கடல் பாத்து..எங்கே நிம்மதி? எங்கே நிம்மதி பாட வேண்டியது தான்.

Translation :
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o’er earth’s vast ocean-girdled plain.

Explanation :
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s