கேடில் விழுச்செல்வம் – குறள் 400


கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை. (400)

விழுந்து விழுந்து படிச்சா தான் வரும் செல்வம்..
மத்த செல்வம் எல்லாம் சொல்லாமக் கொள்ளாமெ செல்வோம்ணு ஓடிடும்.

Translation :

Learning is excellence of wealth that none destroy;
To man nought else affords reality of joy.
Explanation :
Learning is the true imperishable riches; all other things are not riches.

ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியேயாகும். ஏனைய மணி, பொன் முதலிய செல்வங்கள் அழியக் கூடியன. ஆதலால் அவை செல்வங்கள் ஆகா,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s