குறள் – 964


தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை. (964)

மயிர் கீழே விழுந்தா மயிரே போச்சின்னு போயிடலாம்..டீ புரமோஷன் ஆகிற அளவுக்கு வேலை பாக்கலாமா?? எப்போவும் மேலே போகும் வழி மட்டும் யோசிப்பா..

உயர்குடிப் பிறந்த மாந்தர் தம் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து தாழ்வாரயின் தலையை விட்டு வீழ்ந்த மயிரினை ஒப்பர்.

Translation :
Like hairs from off the head that fall to earth,
When fall’n from high estate are men of noble birth.
Explanation :
They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s