குறள் – 82


விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.

அமிர்தம் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் இருந்து அமிழ்தமே பிரியா கெடெச்சாலும் கெஸ்டுக்கு மொதபந்தி வை. பந்திக்கு பிந்தும் ஆளு தான் வாழ்க்கையில் முந்த முடியும்.

Translation :
Though food of immortality should crown the board,
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred.
Explanation :
It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s