குறள் 786


முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு.

பீர் கிடைக்க சிரிப்பது செயற்கை நட்பு;
அன்பு சேர்ந்தே இருப்பது இயற்கை நட்பு.

Not the face’s smile of welcome shows the friend sincere,
But the heart’s rejoicing gladness when the friend is near.

Explanation :
The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship.

பார்க்கும் போது முகம் மட்டும் மலர நட்புச் செய்வது சிறந்த நட்பாகாது. அன்பினால் அகமும் மலர நட்புச் செய்வதே சிறந்த நட்பாகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s