குறள் – 4


வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல. (4)

கடவுள் ஒரு காமெடி படம் மாதிரி…லாஜிக் எல்லாம் கிடையது… உள்ளே போய் உக்காந்தா ஒரே ஜாலி தான். கடவுள் என்ற படமும் தான்.

Translation :
His foot, ‘Whom want affects not, irks not grief,’ who gain
Shall not, through every time, of any woes complain.

Explanation :
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s