குறள் – 375


 நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு. (375.)

நேரம் நல்லா இருந்தா… மழைநேரத்திலும் கொடை பிடிக்காமெ வெடி வெடிக்கலாம்.
ஆனா நேரம் மட்டும் நல்லா இல்லாட்டி, கொடை இருந்தாலும் மழையில்தான் நனையனும்.

Translation :
All things that good appear will oft have ill success;
All evil things prove good for gain of happiness.

Explanation :
In the acquisition of property, every thing favorable becomes unfavorable, and (on the other hand) everything unfavorable becomes favorable, (through the power of fate).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s